Cần phải khẳng định: Khởi nghĩa Hoan Châu nổ ra vào năm Quý Sửu – 713

Trong lịch sử dựng nước và giữ nước mấy ngàn năm của dân tộc ta, Mai Thúc Loan là một anh hùng dân tộc kiệt xuất. Khoảng hơn một thế kỷ... 

Dân tộc và độc lập dân tộc là cảm hứng sâu xa của Hòa thượng Tố Liên

Kỷ niệm 30 năm ngày viên tịch của Hòa thượng Tố Liên (1903 – 1977), Học viện Phật giáo Việt Nam và Viện Nghiên cứu Tôn giáo đã tổ chức... 

Cuộc Nam chinh mở cõi của Lê Thánh Tông năm 1471 tới đâu?

Qua nhiều nguồn sử liệu khác nhau, chúng tôi xin tóm lược diễn biến công cuộc Nam chinh của vua Lê Thánh Tông như sau: Tháng 8 năm Canh Dần (1470), Chiêm... 

Bảy luận điểm về kẻ sĩ trong học thuyết Khổng Tử

Toàn bộ sự nghiệp của Khổng Tử (551 – 497   TCN) bao gồm chủ yếu ở hai phương diện sau đây: Một là, Xây dựng nên học thuyết mang tên ông. Hai...