Phan Bội Châu toàn tập

Phan Bội Châu Toàn tập. Chương Thâu sưu tập và biên soạn, Trần Văn Giàu viết lời giới thiệu. Huế, NXB Thuận Hoá & Trung tâm Văn hoá Ngôn ngữ Đông Tây, 2001, 10 tập, khổ 16 x 24cm

Tập 1 : (Văn thơ thời kỳ trước khi xuất dương,1882-1905), 390 trang;

Tập 2 (Văn thơ những năm đầu ở nước ngoài 1905-1908), 616 trang;

Tập 3 (Văn thơ những năm ở nước ngoài 1908-1916);

Tập 4 (Tiểu thuyết và các truyện ký), 640 trang;

Tập 5: (Văn thơ 1917-1925), 718 trang;

Tập 6 (Tự truyện), 626 trang;

Tập 7 (Văn xuôi 1925-1940), 550 trang;

Tập 8 (Văn vần 1925-1940), 624 trang;

Tập 9 (Chu Dịch), 770 trang;

Tập 10 (Khổng Học Đăng), 724 trang).