Phan Bội Châu toàn tập

Phan Bội Châu Toàn tập. Chương Thâu sưu tập và biên soạn, Trần Văn Giàu viết lời giới thiệu. Huế, NXB Thuận Hoá & Trung tâm Văn hoá Ngôn ngữ... 

Encyclopedia Of The Vietnam War

“Encyclopedia Of The Vietnam War” (Bách khoa thư về Chiến tranh Việt Nam) do Stanley I. Kutler tổ chức xuất bản, NXB Charles Scribner s Sons, New York 1996, 712tr....