Encyclopedia Of The Vietnam War (Bách khoa thư về Chiến tranh Việt Nam)

“The Encyclopedia Of The Vietnam War – A Political, Social & Militaire” (Bách khoa thư về cuộc Chiến tranh Việt Nam) do Spencer C. Tucker chủ biên. Oxford  University Press, 2001, 578 tr, khổ 18 x 26 cm.

Công trình do nhiều tác giả tham gia biên soạn gồm nhiều mục từ liên quan đến các nhân vật, sự kiện về cuộc Chiến tranh của Mỹ ở VN do Nhà xuất bản Đại học Oxford ấn hành.

 

Chủ biên là Spencer C. Tucker và nhóm biên soạn gồm David Coffey, Nguyên Công Luân, Mike Nichols, Sandrra Wittman cùng nhiều học giả khác. Với khoảng 900 mục từ  về Chính trị, Xã hội và Quân sự, cuối sách còn có biên niên các sự kiện chính và những văn kiện quan trọng có liên quan.