Việt Nam những sự kiện lịch sử 1919-1945

Việt Nam những sự kiện lịch sử 1919-1945. NXB Giáo dục, H., 2000, 500 trang khổ 16 x 24cm.Tác giả: Dương Trung Quốc.

Sách nằm trong một hệ thống các cuốn Việt Nam những sự kiện lịch sử do Viện Sử học tổ chức thực hiện. Cuốn này tập hợp những sự kiện trong giai đoạn từ 1919 tức là sau Đại chiến I đến 2-9-1945, nước Việt Nam độc lập, chấm dứt chế độ thuộc địa của thực dân Pháp và chế độ phong kiến Nam triều.

Các sự kiện được mô tả liên quan đến một sự kiện cụ thể hay cụm sự kiện theo những chủ đề có liên quan với nhau trên tất cả các phương diện như chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, các phong trào chính trị, hiện tượng văn hoá v.v… trong các mối tương quan lẫn nhau. Loại sách công cụ dễ tra tìm.