Nhật ký của một bộ trưởng

Nhật ký của một bộ trưởng (tái bản). NXB Đà Nẵng và Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, 2003. Tập 1 (714 trang và 5 trang ảnh), Tập II (623 trang và 5 trang ảnh), khổ 16 x 24cm. Tác giả: Lê Văn Hiến.

Đây là tập nhật ký viết liên tục từ ngày Toàn quốc kháng chiến 19-12-1946 cho đến ngày 26 -11-1951. Thể loại nhật ký viết trong bối cảnh tác giả Lê Văn Hiến là Bộ trưởng Bộ Tài chính trong Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà đang tiến hành cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp nên không chỉ phản ảnh những nỗi niềm riêng tư mà còn ghi chép lại khá phong phú những sự kiện hoạt động của Chính phủ và bộ máy kháng chiến với nhiều nhân vật nay đã trở thành các nhân vật của lịch sử và đặc biệt là Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Với ngót 1500 trang, có thể coi đây cũng là một biên niên của cuộc kháng chiến, của Chính phủ và của ngành Tài chính. Sách được xuất bản lần đầu năm 1995 và được tái bản vào năm 2003.