Nhật ký của một bộ trưởng

Nhật ký của một bộ trưởng (tái bản). NXB Đà Nẵng và Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, 2003. Tập 1 (714 trang và 5 trang ảnh), Tập II (623 trang và...