Việt Nam những sự kiện lịch sử 1975-2000

Viện Sử học Việt Nam  (nhiều tác giả) – Việt Nam những sự kiện lịch sử 1975-2000 (tái bản lần thứ ba). NXB Giáo dục, H., 2008, 810 trang, có ảnh khổ  16 X 24cm.