Đời tôi (My Life)

Đời tôi (My life), tác giả Bill Clinton, Trần Hà Nguyên dịch. NXB Công an Nhân dân, H., 2007, 1376 tr, khổ 16 x 27cm.

Hồi ký của Tổng thống Mỹ, người đã ủng hộ phong trào phản chiến đối với cuộc Chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam, là người đã ký văn bản chấm dứt cấm vận và thiết lập quan hệ với Việt Nam (1995) và thực hiện cuộc đi thăm chính thức Việt Nam của người đứng đầu nước Mỹ ở cuối nhiệm kỳ của mình (2000).

Trong hồi ức của mình có một số phần viết liên quan đến Việt Nam và chính trường Mỹ đối với vấn đề Việt Nam.