Đời tôi (My Life)

Đời tôi (My life), tác giả Bill Clinton, Trần Hà Nguyên dịch. NXB Công an Nhân dân, H., 2007, 1376 tr, khổ 16 x 27cm. Hồi ký của Tổng thống Mỹ, người...