Từ điển Chiến tranh Việt Nam

Từ điển Chiến tranh Việt Nam. Nhà sách Tự Lực, Calornia, 2009, 16 X 23cm, 500 trang. Tác giả: Nguyễn Kỳ Phong.

Sách được biên soạn với một hệ thống mục từ phản ảnh những vấn đề liên quan đến cuộc Chiến tranh Việt Nam bao gồm chủ yếu là các sự kiện, nhân vật chính trị, quân sự liên quan đến chiến cuộc và cuộc xung đột giữa các thành phần có liên quan trong cuộc Chiến tranh diễn ra ở Việt Nam tác động vào tình hình thế giới và Hoa Kỳ. Việc biên soạn được tham khảo những nguồn tư liệu từ nhiều phía và trình bày tương đối khách quan. Cuối sách có phụ chú “Thư mục Chiến tranh Việt Nam” và “nhân sự thẩm quyền Hoa Kỳ”