Từ điển Chiến tranh Việt Nam

Từ điển Chiến tranh Việt Nam. Nhà sách Tự Lực, Calornia, 2009, 16 X 23cm, 500 trang. Tác giả: Nguyễn Kỳ Phong. Sách được biên soạn với một hệ thống...