Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác sinh năm nào ?

Hiện nay, trên đất nước ta vẫn còn tồn tại hai quan điểm về năm sinh của Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác là 1720 và 1724. Trong số sách báo viết... 

Có thể điền khuyết tiểu sử Trần Quốc Toản?

Mỗi chúng ta khi đọc văn, học sử Việt Nam thời nhà Trần đều tự hào về một giai đoạn lịch sử hào hùng với những con người vĩ đại đã...