Nguyễn Văn Vĩnh và tính phức tạp của hiện đại hóa thuộc địa ở Việt Nam

Trên số tháng 5-1996, lần đầu tiên tạp chí Xưa & Nay đã đặt vấn đề đánh giá lại con người Nguyễn Văn Vĩnh(1) và một số nhân vật lịch... 

Nguyễn An Ninh – Người đánh thức lương tri

Nhân vật đặc biệt trong lịch sử hiện đại Việt Nam vẫn còn ít được biết đến. Đi tiên phong trong phong trào Âu hóa nhưng vẫn giữ được bản...