Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác sinh năm nào ?

Hiện nay, trên đất nước ta vẫn còn tồn tại hai quan điểm về năm sinh của Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác là 1720 và 1724. Trong số sách báo viết...