Một xưởng vũ khí do Bác Hồ sáng lập

Trong cao trào Tổng khởi nghĩa giành chính quyền, dưới sự lãnh đạo của các đảng bộ địa phương, khắp nơi thành lập các cơ sở chế tạo vũ...