Huyền thoại Vũng Rô

Thời chiến tranh Vũng Rô (Phú Yên) được chọn là một trong những bến tiếp nhận những con tàu không số chi viện trực tiếp cho chiến trường miền...