Con đường xuất dương của đoàn học viên cách mạng đầu tiên sang Quảng Châu năm 1926

Tháng 8-1926 tại ngôi nhà ở đường Văn Minh thành phố Quảng Châu (Trung Quốc) đã khai giảng khoá huấn luyện cách mạng đầu tiên cho các chiến sĩ...