Một chú thích sai vị trí lúc đầu của đền Đồng Cổ

Sách Đại Việt sử ký toàn thư,  Nhà xuất bản Văn hóa thông tin in năm 2004, trang 178, khi chú thích về đền Đồng Cổ, đã viết: “Miếu làm tại...