Về tính kế thừa của Đại học Quốc gia Hà Nội

Trong vài năm trước đây, vấn đề cơ bản được bàn luận trong nhiều buổi hội thảo khoa học của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) là sự kế...