Long Biên & Luy Lâu là hai hay là một

Gần một thế kỷ nay, các học giả trong và ngoài nước bàn cãi chưa đi đến thống nhất: “Long Biên và Luy Lâu (1) là một hay là hai? Nếu là hai...