Tiễn Bá Tán (1898 – 1968)

Người Đào Nguyên thuộc tỉnh Hồ Nam, vốn là người tộc Uigua, sinh ngày 14 tháng 4 năm 1898. Năm 1916 ông thi đỗ vào trường Thương nghiệp Vũ Xương,...