Lò gốm Châu Ô – Quảng Ngãi : Sự tồn vong của một lò gốm cổ truyền

Châu Ổ, nay là thị trấn huyện lỵ của Bình Sơn. Làng gốm Châu Ổ, theo nhân dân kể lại, vốn có một lịch sử lâu đời ba bốn trăm năm. Theo bảng...