Mối tình đầu thời cách mạng

Cụ Nguyễn Hữu Đang đang mệt nặng, trí nhớ không còn minh mẫn. Nhưng cụ vẫn còn nhớ để trao cho chúng tôi những trang hồi ký do cụ chép tay từ...