Kỷ niệm những ngày Tháng Tám

Trong khi sưu tập tư liệu về ngày kỷ niệm Cách mạng tháng Tám, tôi được biết cụ Ngô Quang Châu là một thanh niên đã từng tham gia chiếm diễn...