Họ Vũ và di tích thành Bầu trên đất Tuyên Quang

Theo các tài liệu Dư địa chí của Nguyễn Trãi, Việt sử thông giám cương mục của Quốc sử quán triều Nguyễn… thì tên Tuyên Quang lần đầu...