Lính Mỹ trong chiến tranh Việt Nam – “Giết tất cả những gì động đậy”

Bài viết này một phần dựa vào tài liệu của nhóm “Tìm hiểu tội ác chiến tranh Việt Nam” được lưu tại Lưu trữ quốc gia ở College Park, bang...