Cổng Thành Vinh

Tôi sinh ra ở thành phố Vinh và suốt quãng đời niên thiếu đều sống ở đó cho tới ngày tiêu thổ kháng chiến (1947) mới từ giã Vinh ra đi tản...