Công nhân hỏa xa Trường Thi đi vào kháng chiến

Nhà máy Trường Thi thuộc loại nhà máy lớn của Hỏa xa Đông Dương trước đây, chuyên sửa chữa toa xe, đầu máy và sản xuất phụ tùng đường...