Bảy luận điểm về kẻ sĩ trong học thuyết Khổng Tử

Toàn bộ sự nghiệp của Khổng Tử (551 – 497   TCN) bao gồm chủ yếu ở hai phương diện sau đây: Một là, Xây dựng nên học thuyết mang tên ông. Hai...