Các công chúa của vua Trần Thái Tông

Thôn Tiền (cũng gọi là thôn Chiền) xã An Lạc huyện Thiên Bản (nay thuộc xã Tam Thanh, huyện Vụ Bản) có đền thờ Trần Quốc Tuấn, quy mô thờ phụng... 

Cổng Thành Vinh

Tôi sinh ra ở thành phố Vinh và suốt quãng đời niên thiếu đều sống ở đó cho tới ngày tiêu thổ kháng chiến (1947) mới từ giã Vinh ra đi tản...