Vua Tự Đức với việc bảo vệ an ninh biên giới phía Bắc (1848- 1878)

Thời Nguyễn, Việt Nam đã trở thành một quốc gia thống nhất về mặt lãnh thổ. Triều Nguyễn trong quá trình xây dựng và củng cố chính quyền luôn...