Đi bộ thì sợ Hải Vân

Trước thời Pháp thuộc, từ Đà Nẵng ra Huế chỉ có một con đường mòn mà mức tốt xấu tùy thuộc các địa phương mà nó đi qua (truông đèo, phố...