Encyclopedia Of The Vietnam War

“Encyclopedia Of The Vietnam War” (Bách khoa thư về Chiến tranh Việt Nam) do Stanley I. Kutler tổ chức xuất bản, NXB Charles Scribner s Sons, New York 1996, 712tr....