Thông tin mới trong quan hệ Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh

Nhà nghiên cứu Trần Viết Ngạc trong quá trình tìm hiểu và dịch cuốn: Ý Đại Lợi kiến quốc tam kiệt truyện của Lương Khải Siêu, ông đã phát hiệu ra nhiều vấn đề thú vị trong quan hệ giữa hai ông Phan Châu Trinh và Phan Bội Châu cũng như lý giải nhiều vấn đề trong lịch sử cận đại của chúng ta vốn đang bị hiểu sai.