Ông-Nguyễn-Đình-Tư–Bách-niên-rồi-nhưng-vẫn-muốn-viết.