Chùa Láng (Hà Nội) được khởi dựng từ thời Lý.

Chùa Láng (Hà Nội) được khởi dựng từ thời Lý.

Chùa Láng (Hà Nội) được khởi dựng từ thời Lý.