Các quan tân khoa thi hương bái tạ trước Văn Miếu năm 1897