Triển lãm hình ảnh voi Tây Nguyên (phần 1)

Buôn-Nhan

Chrool

H’-Nool

H’-Tuc

H’-Tuc

H’Băn

H’Khum

H’Khun-(don)

H’Khun

Bắc-Khăm-(Đon)

H’Pló

Kham-On