Bia tiến sĩ ở Văn Miếu Hà Nội (ảnh Nguyễn Duy Kiên)

Bia tiến sĩ ở Văn Miếu Hà Nội (ảnh Nguyễn Duy Kiên)

Bia tiến sĩ ở Văn Miếu Hà Nội (ảnh Nguyễn Duy Kiên)