Jean Tardieu (thứ 3 từ phải sang) cùng với bạn học Trường Mỹ thuật – Ngồi hàng đầu là Lê Phổ

Jean Tardieu (thứ 3 từ phải sang) cùng với bạn học Trường Mỹ thuật - Ngồi hàng đầu là Lê Phổ

Jean Tardieu (thứ 3 từ phải sang) cùng với bạn học Trường Mỹ thuật – Ngồi hàng đầu là Lê Phổ