Đào Duy Anh (phải) và Đặng Văn Tế khi ở trường Quốc học Huế năm 1923.

Đào Duy Anh (phải) và Đặng Văn Tế khi ở trường Quốc học Huế năm 1923.

Đào Duy Anh (phải) và Đặng Văn Tế khi ở trường Quốc học Huế năm 1923.