Ảnh 4 – 31 năm sau thủ tướng Phạm Văn Đồng trở lại

31 năm sau thủ tướng Phạm Văn Đồng trở lại

31 năm sau thủ tướng Phạm Văn Đồng trở lại