một xưởng quân giới ở Việt Bắc trong kháng chiến

Một xưởng quân giới ở Việt Bắc trong kháng chiến

Một xưởng quân giới ở Việt Bắc trong kháng chiến