Ảnh 3 – Nhà thờ thám hoa Giang Văn Minh ở xã Đường Lâm

Nhà thờ thám hoa Giang Văn Minh ở xã Đường Lâm

Nhà thờ thám hoa Giang Văn Minh ở xã Đường Lâm