Gia đình cùng ông Yokiho Amma và ông Tomio Ueno tại khu tưởng niệm.

Gia đình cùng ông Yokiho Amma và ông Tomio Ueno tại khu tưởng niệm.

Gia đình cùng ông Yokiho Amma và ông Tomio Ueno tại khu tưởng niệm.