Tác giả bên bia Tri ân của Phan Bội Châu tại làng Umeyama.

Tác giả bên bia Tri ân của Phan Bội Châu tại làng Umeyama.

Tác giả bên bia Tri ân của Phan Bội Châu tại làng Umeyama.