Lễ hội đền Hả, Bắc Giang.

Lễ hội đền Hả, Bắc Giang.

Lễ hội đền Hả, Bắc Giang.