Ảnh 1- Bộ trưởng Hoàng Minh Giám dẫn đầu Chính phủ

Bộ trưởng Hoàng Minh Giám dẫn đầu Chính phủ

Bộ trưởng Hoàng Minh Giám dẫn đầu Chính phủ