ĐỌC BÁO GIẤY

Tạp chí Xưa và nay – Số 117 (12/2002)